Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. DEFINICJE
 1. Administrator – ADV GENETICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie (ul. Piłsudskiego 40, 48-303 Nysa) wpisana do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515996, NIP: 7532434754, REGON: 161596284.
  1. 1.1. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
  2. 1.2. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
  3. 1.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. 1.4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba kierująca do niego zapytanie w formie e-maila lub korzystająca z jakichkolwiek usług świadczonych przez Administratora.
  5. 1.5. Strona internetowa – www.hyperin.pl wraz z podstronami.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
  1. 2.1. Administrator zbiera dane osobowe i przetwarza je zgodnie z obowiązującym prawem. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.
  2. 2.2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
  3. 2.3. Administrator przetwarza dane osobowe każdej osoby fizycznej odwiedzającej Stronę internetową Administratora lub korzystającej z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Strony czy też inicjujących lub zawierających umowy z Administratorem na zasadach opisanych w Polityce.
  4. 2.4. Administrator przetwarza dane osobowe zawierające informacje o odwiedzonych stronach i aplikacjach internetowych (w tym treściach zaprezentowanych na tych stronach i w aplikacjach), informacje zapisane w plikach cookies na urządzeniu Użytkownika i jego pamięci podręcznej oraz dane lokalizacyjne generowane przez to urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności Użytkownika na Stronie internetowych i w aplikacjach).
 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 • 3.1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji świadczonych usług.
 • 3.2. Wspomniane wyżej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i przez następujące okresy:
  1. a. prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej, związanych z wykonywanymi usługami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji usługi oraz praw wynikających z zawartych umów (reklamacja, rękojmia, gwarancja), do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  2. b. prowadzenia kontaktów telefonicznych związanych z wykonywanymi usługami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji usługi oraz praw wynikających z zawartych umów (reklamacja, rękojmia, gwarancja), do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  3. c. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego w sprawach związanych z działalnością Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane są przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.
  4. d. interakcji Użytkowników na publicznych profilach Administratora w social mediach (Facebook, Linkedin i Twitter) oraz efektywnego prowadzenia tych profili poprzez informowanie użytkowników o działalności oraz aktywności Administratora, w tym promowanie różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług oraz ewentualnie na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonego celu, w tym usunięcia przez Użytkownika komentarza czy polubienia na ww. publicznych platformach lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. e. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją.
  6. f. zawierania umów w ramach prowadzonej działalności z Użytkownikami oraz kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. g. założenia konta i korzystania z funkcjonalności Strony internetowej na zasadach opisanych w regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  8. h. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres email, w tym w formie newslettera, z najnowszymi informacjami o nowościach i promocjach, w tym ofertach oraz wiadomości służących promowaniu określonych postaw, zachowań oraz naszego wizerunku, w oparciu o dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  9. i. nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych w związku z prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na tworzeniu bazy kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  10. j. wysyłania informacji dotyczących świadczonych usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wyłącznie do osób, które wyraziły na to zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) – nie dłużej niż do wycofania zgody.
  11. k. realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu określonego w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przez okres pięciu lat od zakończenia danego roku rozliczeniowego.
  12. l. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu trwania postępowań, do czasu prawomocnego zakończenia toczących się postępowań oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
  13. m. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu określonego w odpowiednich przepisach prawa.
 • 3.3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celach wskazanych powyżej. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest za każdym razem dobrowolne. W przypadku gdy niektóre z danych osobowych nie zostaną przekazane, Administrator może odmówić zrealizowania niektórych z oferowanych przez siebie usług. Tytułem przykładu, bez uzyskania danych kontaktowych od Użytkowników (np. adresu e-mail), Administrator nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie czy przedstawić oferty biznesowej.
 1. ODBIORCY DANYCH
 • 4.1. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, w zakresie w jakim to jest niezbędne, Administrator może przekazywać przetwarzane dane osobowe w szczególności następującym podmiotom:
  1. a. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych;
  2. b. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą;
  3. c. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową;
  4. d. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych;
  5. e. podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe;
  6. f. innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych;
  7. g. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (m. in. Urząd Skarbowy, PIP, ZUS);
  8. h. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  9. i. innym podmiotom, w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa.
 • 4.2. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Administratorem, a podmiotem trzecim.
 1. ZASADY ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • 5.1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 • 5.2. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, albo zostało wszczęte postępowanie przez organy ścigania, sądy, prokuraturę lub inne podmioty prawa publicznego. 
 • 5.3. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.
 • 5.4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji usług. Brak podania wymaganych danych, uniemożliwia wykonanie umowy oraz świadczenie usług.
 • 5.5 Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku stosowania narzędzi Active Campagin, LLC, Google LLC oraz Meta Platforms Inc. dane przetwarzane są na serwerach położonych w Irlandii. Przy czym podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do państw trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy skontaktować się z Administratorem.  
 • 5.6. Dane osobowe Użytkowników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.
 1. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 • 6.1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych, które jej dotyczą, w szczególności przysługuje jej:
  1. a. prawo dostępu do treści danych;
  2. b. prawo do sprostowania danych;
  3. c. prawo do usunięcia danych;
  4. d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. e. prawo do przenoszenia danych;
  6. f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • 6.2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 6.3. Użytkownik może skorzystać z praw opisanych powyżej kontaktując się z Administratorem na adres e-mail biuro@advgenetics.plądź listownie na adres Administratora (Piłsudskiego 40, 48-303 Nysa).
 • 6.4. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • 6.5. W przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa https://uodo.gov.pl/).
 • 6.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.